วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2552

ธุรกิจโรงแรม

ความสำคัญของธุรกิจโรงแรม

1.การดำเนินงาสนของโรงแรมในอดีตมีความแตกต่างจากการดำเนินงานของโรงแรมในปัจจุบันมากเพราะโรงแรมในอดีต เป็นโรงแรมที่มีขนาดเล็ก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โรงเตี๊ยม (Inn) โรงเตี๊ยมจะมีห้องพักจำนวนไม่มากนัก การให้บริการเป็นแบบเรียนง่าย สิ่งอำนวยความสะดวกมีน้อย บางแห่งไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มไง้บริการลูกค้าเลย เพราะตั้งอยู่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก

2.ด้านการบริหารงานส่วนใหญ่เจ้าของโรงแรมจะเป็นผู้บริหารงานด้วยตนเอง ถึงแม้จะไม่มีความรู้ด้านการบริหารมากนักก็สามารถดำเนินธุรกิจไปได้เพราะคู่แข่งมีน้อย การลงทุนไม่มากนักจึงทำให้โรงแรมในอดีตดำเนินธุรกิจไปได้3.แต่ในปัจจุบันการดำเนินงานของโรงแรมมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะโรงแรมได้กลายเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีการระดมเงินทุนกันเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างโรงแรมที่มีขนาดใหญ่มีห้องพักจำนวนหลายร้อยห้อง โรงแรมบางแห่งมีห้องพักมากกว่าพันห้องที่เดียว นอกจากนั้นยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครันเพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการ ดังนั้น ในการบริหารงานจำเป็นต้องใช้หลักการบริหารระดับมืออาชีพ คือ ผู้บริหารทุกระดับต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานบริหาร คือ ต้องมีการวางแผน มีการจัดระบบงานเพื่อแข่งขันที่มีอยู่มากมาย จึงจะให้การบริหารงานธุรกิจโรงแรมประสบความสำเร็จได้


4.จากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของโรงแรมหลายๆด้านดังกล่าว จึงทำให้โรงแรมในปัจจุบันกลายเป็นธุรกิจอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะโรงแรมเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งซึ่งปัจจุบันมีนักธุรกิจจำนวนมากนิยมลงทุนทำธุรกิจโรงแรมกันมากมากขึ้น ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจแขนงหนึ่งที่มีผลมาจากการขยายตัวด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยว ซึ่งมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยมีแหล่งทองเที่ยวมากมายทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติอันสวยงาม ซึ่งเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่สามารถดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี ดังนั้นประเทศไทยจึงมีรายได้จากการท่องเที่ยวปะละกว่าแสนล้านบาท